Curriculum Vitae

Linkedin Fred

Register casemanager c.q. senior HR businesspartner die organisaties goedkoper en beter laat functioneren

Verbetering bereik je middels de juiste leidinggevenden en de juiste ondersteuning vanuit casemanagement en HR

Mijn visie

 • Zorg voor verbinding tussen mens en organisatie om samen een beter bedrijfsresultaat te bereiken
 • Organisaties functioneren beter als leidinggevenden goed worden gefaciliteerd in hun werk
 • Werken is gezond

Mijn strategie

Ik werk graag aan organisatieverbetering en kostenefficiency op de volgende manier:

 • Het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de (in het team) aanwezige capaciteiten
 • Het omzetten van plannen en strategieën in praktisch werkbare procedures
 • Het systematisch en efficiënt uivoeren van wat afgesproken is

Mijn bedrijf “No woHRies”

Interim en advies op het gebied van Register casemanagement, HR, en kostenefficiency.

 • Register casemanagement: Kennis van de sociale wetgeving en geldstromen sociale zekerheid. Regievoering tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer, pakt knelpunten in de verzuiminfrastructuur aan en adviseert de organisatie. Kortom: Beperking van schadelast voor de organisatie. Arbodienstverlening middels samenwerking met bedrijfsarts (www.medicaris.nl)
 • HR interim en advies: Kennis en kunde op gebied van met name reorganisaties, bedrijfsovername, implementatie van personeelsinformatiesystemen, functiewaardering, harmonisering van arbeidsvoorwaarden, flexibilisering, arbodienstverlening, gezondheidsmanagement, in-huis uitzendbureau, en bedrijfsopleidingsplannen
 • Kostenefficiency: Advies inzake het inrichten van een organisatie van mensen en hoe gezamenlijk te komen tot de juiste man/vrouw op de juiste plaats vanuit de invalshoeken van HR en casemanagement

Mijn rollen

 • Ik lever mijn bijdrage door het uitdenken, inrichten en het structureren van het proces
 • Ik ondersteun het denk- en besluitvormingsproces op basis van mijn HR- en bedrijfskundige kennis en mijn kennis van de sociale wetgeving en geldstromen sociale zekerheid
 • Ik bereik mijn resultaten door een projectmatige aanpak met de nodige vrijheid en onafhankelijkheid

Mijn belangrijkste competenties

 • Plannen en organiseren
 • Functioneren onder spanning
 • Volhouden
 • Controleren

Mijn eerdere functies in loondienst

 • BU Manager Human Resources Supply Chain Ahrend (2012-2013)
 • Human Resources manager Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv en Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg bv (2009-2012)
 • Manager Human Resources Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (2001-2009)
 • Sectorpersoneelsfunctionaris Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (1998-2001)
 • Coördinator Integrale Kwaliteitszorg Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (1996-1998)
 • Hoofd Kwaliteitsdienst Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (1992-1996)
 • Quality Engineer Brabantia Valkenswaard bv  (1992)
 • Bedrijfskundig analist organisatiebureau Brabantia Valkenswaard bv (1988-1991)

Mijn belangrijkste resultaten

In mijn carrière in loondienst vervulde ik verschillende (senior-) managementfuncties op het gebied van HR en eerder ook kwaliteitsmanagement. Deze functies waren telkens bij bedrijven in een competitieve markt, waarbij dit in de periode van 2009-2013 ook een duidelijke krimpende markt was. In projecten houd ik niet alleen het einddoel en de weg ernaartoe goed voor ogen, maar heb ik ook gevoel voor het organiseren van betrokkenheid van alle spelers in het veld. Voorbeelden hiervan:

 • Ik heb de reorganisatie over meerdere bv’s in 2012 geleid (reductie van ca 175 fte’s). Mijn rol betrof met name onderhandelingen met Vakverenigingen en de Centrale Ondernemingsraad, contacten met UWV, arbeidsrechtadvocaten en bedrijfseigenaren over voornamelijk de reorganisatienota, het sociaal plan, versobering en uniformering van arbeidsvoorwaarden (inclusief het uitwerken van alternatieven), alsmede alle collectieve en individuele ontslagaanvragen.
 • Ik was in 2008 projectleider personeelsinformatie-/salarissysteem. Mijn rol was voorzitter, aanspreekpunt voor de werknemers van beoogd leverancier en inhoudelijk HR-materiedeskundige. Ik heb dit op transparante en realistische wijze ingevuld, waardoor de doelen binnen de afgesproken tijd en binnen budget (ca. 400K euro) werden gerealiseerd.
 • Ik heb in 2010 het project geleid van arbodienstverlening in Nederland. Mijn voorzittersrol betrof het uitwerken van het aanbestedingsdocument, screening van de aanbiedingen, keuzecriteria uitwerken, gesprekken met de bedrijven die zich mochten presenteren, keuzebepaling en het “verkopen” aan de hoofddirectie.

Opleiding

 • HBO: Post HBO-opleiding Register Casemanager, CS Opleidingen (2014)
 • HBO: Congruentiemanager, Delphi Management Academy (2013)
 • WO: Diploma 1e jaar MBA-opleiding HR-Strateeg, Rijksuniversiteit Groningen (2007)
 • Colleges “Cultuurverandering”, Nijenrode (2006)
 • WO: Module “Strategisch Human Resource Management”, deelcertificaat masteropleiding (2004)
 • 2 Leergangen Loopbaanbegeleiding en Mobiliteit, Van Zuijlen & De Lijster (2001)
 • HBO: Post HBO-Diploma “Human Resource Management” (1999)
 • HBO: Post HBO-Diploma “Hogere bedrijfskunde” (1997)
 • WO: Master-studie Integrale Kwaliteitszorg : Diploma met grote onderscheiding en met verlening van de graad “Master of Total Quality Management” (1992)
 • HBO: Diploma Technische Bedrijfskunde (1987)
 • WO: T.U. Bedrijfskunde (1982-1984)
 • VWO: Atheneum B-diploma (1982)

Persoonlijke gegevens

 • G.J.C. Verhees (roepnaam: Fred)
 • Postbus 117, 5590 AC Heeze
 • Geboren op 11 juni 1963 te Valkenswaard
 • Gehuwd; we hebben samen 5 kinderen
 • Hobbies: Sport, m.n. spinning, roeien en powertraining, voorheen basketball en hardlopen (o.a. ½ marathon Eindhoven)
 • E-mailadres: info@nowohries.nl
 • Telefoonnummer: 06-81901740

Belangrijkste resultaten op HR-gebied

 • Reorganisatie 2012: Reductie van ca 175 fte’s. Mijn rol betrof met name onderhandelingen met Vakverenigingen en Centrale Ondernemingsraad, contacten met UWV, arbeidsrechtadvocaten en eigenaren over voornamelijk de reorganisatienota, sociaal plan, versobering en uniformering van arbeidsvoorwaarden (inclusief het uitwerken van alternatieven) en alle collectieve en individuele ontslagaanvragen.
 • Overname belangrijkste concurrent in Nederland in 2010: Mijn rol in de sluiting van fabriek in Tilburg en overname van ca. 90 werknemers betrof met name de benodigde formatieplaatsen, de overgang van arbeidsvoorwaarden en de collectieve en individuele gesprekken met de nieuwe werknemers.
 • Reorganisaties 2009: Reductie van ca. 140 fte’s. Mijn rol betrof met name onderhandelingen met Vakverenigingen en Centrale Ondernemingsraad, opstellen van reorganisatienota en sociaal plan, alsmede de contacten met arbeidsrechtadvocaten voor de casussen voor beide fabrieken.
 • Projectlid personeelsinformatie-/salarissysteem: Keuze voor ADP Workforce (live vanaf 2012). Mijn rol was projectlid, die met de ervaring van 2009 een belangrijke steunpilaar was voor de projectleider. Deze rol was toen niet voor mij bestemd vanwege reorganisatie.
 • Projectleider personeelsinformatie-/salarissysteem: Keuze voor RAET (voorziene start in 2009). Mijn rol was voorzitter, direct bepalend aanspreekpunt voor de werknemers van RAET en inhoudelijk HR-materiedeskundige.
 • Training & introductie zelf te gebruiken internationale assessmentinstrumenten OPQ (SHL). Mijn rol betrof de gezamenlijke keuze van OPQ uit diverse assessmentinstrumenten en het toepassen van dit instrument bij individuele loopbaanontwikkeling en sollicitaties.
 • Projectleider arbodienstverlening: Keuze voor Brinqer (live vanaf 2011). Mijn rol betrof het uitwerken van aanbestedingsdocument, screening van de aanbiedingen, keuzecriteria uitwerken, gesprekken met de bedrijven die zich mochten presenteren en keuzebepaling.
 • Projectlid facilitaire dienstverlening (m.n. schoonmaak, beveiliging en catering).
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (2013 en eerder). Mijn rol betrof de contacten met de externe materiedeskundige (bijv. in 2013 van branchevereniging FME CWM), het uitzoeken en presentabel maken van de huidige arbeidsvoorwaarden en het uitwerken van alternatieven
 • Herstructureringen op sector- en afdelingsniveau. Mijn rol betrof het – tezamen met verantwoordelijk management- of directielid – uitwerken van met name organisatie, formatie, en functieomschrijvingen.
 • Bedrijfsopleidingsplannen inclusief subsidies. Mijn rol was om jaarlijks bedrijfsopleidingsplannen te maken en te presenteren aan managementtteams en Ondernemingsraden inclusief de contacten de A+O en anderen inzake subisidies.
 • 3-jarig LEAN opleidingsplan (kostenneutraal m.b.v. WVA). Mijn rol betrof – vanwege het gelijk oplopen met de reorganisatie 2012 – het aandragen van mogelijkheden en contacten.
 • Opzet in-huis constructie uitzendbureau op basis van schillenmodel. Mijn rol was de coördinatie van het in-huis uitzendbureau in 1998 en 1999.
 • Tenders voor in-huis uitzendbureau (1996, 1999 en 2012). Mijn rol was m.n. het voorbereiden van de tenderaanvraag en de gesprekken met de diversie bureaus.
 • Ouderenregeling: Mijn rol was het voorbereiden – met collega en branchevereniging – van het voorstel en het “verkopen” aan de betrokken werknemers.
 • Flexibel werktijdensysteem. Mijn rol was als enige uitwerken van een flexregeling, en het onderhouden van de contacten met de (centrale) Ondernemingsraad, de branchevereniging en collegabedrijven.
 • Projectleider invoering functiewaarderingssysteem ISF (2009). Mijn rol was om als voorzitter te zorgen voor een adequaat functiehuis, afgestemd met branchvereniging FME-CWM en afgestemd op zusterbedrijf, en zorgdragen voor uitwerking klachtenprocedure, bemensing van benodigde klachtencommissie en de benodigde communicatie met de Ondernemingsraad.
 • Onderhoud functiewaarderingssystemen ISF bij 2 productiebedrijven. Mijn rol betrof het signaleren op het actueel houden van de functieomschrijvingen en het graderen van functies.
 • Gezondheidsmanagement. Mijn rol was het opzetten van individuele (vrijwillige) gezondheidstesten en het opzetten van een gezondheidsbeleid met een externe partner.
 • In-company BBL- opleidingen in samenwerking met ROC’s. Mijn rol was het onderzoeken van nut en noodzaak van het intern opleiden, contacten leggen met onderwijsinstellingen en uitwerken van contracten en individuele studieovereenkomsten.
 • Opzet beoordelingssysteem. Mijn rol was het opzetten en presenteren van een concept aan het managementteam.
 • Invoering competentiemanagement met bijbehorende persoonlijke ontwikkelplannen. Mijn rol was het uitwerken van een systematiek met een externe partner en die vervolgens laten uitleggen en implementeren binnen het bedrijf.
 • Opzet HR ken- en stuurgetallen ter ondersteuning van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Mijn rol was de opzet van een systematiek (na literatuurstudie), uitwerken in makkelijk te verkrijgen cijfers en verankering in een maandelijkse reviewsystematiek.
 • Flexibel werktijdensysteem. Mijn rol was in projectvorm uitwerken van een flexregeling, waarbij er een zekere balans moest zijn tussen WIN voor werkgever en WIN voor werknemer. Tevens onderhouden van de contacten met de Ondernemingsraad en branchevereniging.
 • “Selfbilling” (koppeling van tijdsregistratiesysteem aan verloningssysteem van in-huis uitzendbureau). Mijn rol was met name het uitwerken van de voorwaarden en implementeren tezamen met in- en externe materiedeskundigen.
 • Collegiaal in- en uitlenen met externe productiebedrijven. Mijn rol was de volledige opzet van contacten en voorwaarden en uitwerking van overeenkomsten met beide bedrijven.

Belangrijkste resultaten op de vakgebieden ARBO, kwaliteit en milieu

 • Kwaliteit
 • ISO 9001-certificaat behaald in oktober 1995
 • Integratie van zorgsystemen
 • Geïntegreerd zorgsysteem sedert november 1996
 • Opzet intranethandboek
 • Milieu
 • ISO 14001-certificaat behaald in mei 1997
 • Nominatie voor milieuzorgprijs voor de industrie in mei 1997
 • EMAS-registratie behaald in mei 1998
 • Projectleider inzake productgerichte milieuzorg met diverse perspublicaties